Pinned toot

Professor de . Actualment faig feina a un centre d'adults. Intent defugir les classes , canviant la d'ensenyament, i emprar programari i materials a

Pinned toot

I'm Xavier from Spain. I'm math secondary teacher in adults school. I'm interested in non-direct intruction metodologies and activities. Dan Meyer [blog.mrmeyer.com/] has had a great impact on me

Conseqüències indesitjables de la COVID 

3/3
- Prefereix venir, perquè els mirin.
(després d'uns segons) És que fan una comedi amb el coronavirus....
- Bon dia
- Dónau-li les gràcies al metge.
- Adeu

Abans d'això les persones afectades varen esperar 10 minuts i el metge no els atenia fent papers.

Fins a on hem arribat! Que les persones que no tenen una malaltia no puguin ser ateses a la sanitat (pública). On és el jurament hipocràtic! On és la professionalitat

Que la COVID-19 no sigui una excus

Conseqüències indesitjables de la COVID 

2/3
- Sí és pell atòpica [li toca sa pell]. Vostè no ha de venir?
- Jo he cridat per telèfon i m'han dit que podia venir
- Qui li ha dit?
- No sé, una dona
El metge fa la recepta i torna a dir
- Vostè no ha de venir
- I com li enseny la costrera?
- Amb una foto
- Sí, amb una foto (amb to irònic)
- Sí, ho feim. La gent envia fotos
- I com toca les coses amb una foto (recordant que ha tocat la pell atòpica de la nina)?
- Ho feim per vostès perquè no s'exposin

Conseqüències indesitjables de la COVID 

1/2 Una conversa real entre un pacient i un metge a un PAC:
- Bon dia
- Bon dia
- Venc perquè al meu fill li ha sortit una costra al nas que li creix dia a dia
- Sí, això és un [...] Li ha de donar una pomada
- Sa nina també li ha sortit una crostera a l'esquena. Supòs que li ha passat. Li ho pot mirar?
- Clar que sí
- A part d'això, li han tornat a sortir uns granets a la panxa. El Dr. Verd ens va dir que basta que li posassin vasselina

Instància al Consell de Mallorca sobre unes dades públiques 

Feis una instància com aquesta (adjunt foto) al Consell de Mallorca i espereu resposta.

A mi m'han dit que no tenen les dades per les quals fan aquest mapa de intensitat mitjana de vehicles:

web.conselldemallorca.cat/docu

Això és INCREÏBLE. Encara fa falta molta per obtenir les dades de les administracions públiques

Classical problem: "One person goes from A to B. Another from B to A. The first one has a 4 km/h speed and the second one has 6 km/h. Where do they meet if AB has length of 25 km". How do you transform this into more interesting problem? What is the key of this problem? What do you think? Please help me to improve the of this old .

I try to transform it into a more visual problem following the advice of Raj Shah grassrootsworkshops.com/worksh

Professor de . Actualment faig feina a un centre d'adults. Intent defugir les classes , canviant la d'ensenyament, i emprar programari i materials a

La Conselleria d' de les Illes Balears [caib.es/govern/organigrama/are] realitza una proposta als centres d' preocupant: suprimir molts llocs de la plantilla orgànica.

Alguns centre s'han queixat via claustre però d'altres encara no ho han fet.

L'ADAIB (adaibalears.blogspot.com/), Associació de Directius d'Adults de les Illes Balears també s'ha queixat per escrit.

La Conselleria ha rectificat parcialment però la proporció és descorajadora

Jo ja m'he apuntat al Congreso EPA. Formació per als docents d'adults i feta per als docents d'adults era el que necessitàvem fa molt de temps

congresoepa.es/?page_id=25

Potser algú li interessi (sobretot a ) la revisió de la taula dels 100 primers nombres per introduir l'ordre en els naturals, el significat dels dígits i la suma gràfica:

sineofthetimes.org/revisiting-

Si només tenguéssiu 12 classes per ensenyar matemàtiques, què ensenyaríeu? Què considerau que és el més important que les persones han de saber de les matemàtiques a secundària?

El febrer acab el curs (de 12 classes) i en començ un altre (de 12 classes més). Presenteixo que el que ara mateix enseny no és el més important a matemàtiques: pensar i raonar sobre fets (matemàtics o reals).

Com convenceríeu als vostres companys de depart. per fer aquest canvi?

If you just have 12 periods of 1 hour to teach, what would you teach? What is the most important content teachers should teach to secondary students?

I have 12 hours to teach to my adult students (no more). In january, I will finish this period and in february I will teach another 12 periods of time. So I need to improve it because what I taught I have a presentiment it is not to be *the most important* in mathematics: thinking and reasoning about facts (math or real).

Anyone can prove that \[ Co(A)^t = Co(A^t) \] where Co(A) denotes the cofactor matrix of A, formed by the determinants of striking column and row of each element?

References: es.wikipedia.org/wiki/Matriz_d (spanish)

I attend to "How to Make Math More Like Video Games" by Raj Shah [grassrootsworkshops.com/worksh]. My aim is to transform something like this $\frac{3}{5} - \frac{1}{5}$ to this (picture). I'm thinking how to transform complex operations like $3 \frac{2}{5} - 2 \frac{1}{3}$.

This season, I will students to use completing squares for solving grade and not general formula. This has great advantages: 1) it's more accessible (just multiply by 4a and complete the squares) and 2) quadratic functions associated with it has a real meaning of parameters and 3) finding vertex is easier and has a meaning.

Overall, you have to solve first grade equations to solve second grade. It implies a review of previous topics. Applying the formula has no this.

@Gina Gina and others. Can you please recommend an USB webcam compatible with Linux (preferible Ubuntu 14.04)? Do you know any of them? Is there a list of such devices. I did not find in RYF ryf.fsf.org/ Thanks in advance,

I need a free software alternative to GSuite for Education ( + Google Classroom). Can someone implement this? @fsfe offers money help to implement projects fsfe.org/community/projects-ca Perhaps you could apply to it. Yes I know there is but from end-user perspective it's hard to use and there is a lack of groups, sharing files, etc. and overall administration of Android devices (). I was thinking in impementing in python.... As a teacher I could guide you what is important

tail.select [github.pytes.net/tail.select/] is great; a javascript library without dependencies for select multiple items in HTML forms. If you want, check it out. I supported it with $12. Obviosly it is open source: github.com/pytesNET/tail.selec

Does anyone know how to set up a face headset microphone + some bluetooth speaker? In classrooms with face mask some students will not hear me very well. @Gina perhaps know some. Thanks in advance, I also searched for transparent face mask for deaf people but I don't know the level of protection of such masks rather than aproved by Governements. How do you set up for next classes in the season 2020-2021?

Show older
Mathstodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!