מדויקת 20.5.2022 - 5/6

‏⬜🟨🟩⬜⬜
‏🟨⬜⬜⬜⬜
‏⬜⬜⬜🟩🟨
‏⬜🟨🟩🟩🟩
‏🟩🟩🟩🟩🟩

meduyeket.net

Someone carved the alphabet into a tree and let it deform for five years and made a font out of it: bjoernkarmann.dk/occlusion-gro

משרד הפנים רוצה להאריך את הוראת השעה לאיסוף טביעות אצבעות למאגר הביומטרי, ושואל מה דעתנו.

מה זו הוראת השעה? המאגר אמור להיות עם תמונות פנים בלבד, בלי טביעות אצבע. באופן "זמני" חייבים לתת טביעת אצבע אחרת תוקף התעודה מתקצר ל-5 שנים, שזה בערך משך ההמתנה לתור במשרד הפנים.
כשהוראת השעה תיגמר ימחקו את מאגר טביעות האצבע וכל התעודות יהיו עם תוקף של 10 שנים.

מומלץ להגיב באתר! שהממשלה תראה מה דעת הציבור.

tazkirim.gov.il/s/law-item/a09

This image is very blurry because the object is very far away, because there's material between it and us, and because it's taken with long exposure (hours if I understand correctly).

Still, this is the best still image we have - in all previous pictures of the region the black hole was just one pixel.

Looking at shorter exposures allows figuring out the dynamic, but with worse resolution. This is the best guess scientists currently have for how it actually looks:
drive.google.com/drive/folders

Show thread

Exciting stuff! The EHT collaboration managed to take a radio image of Sagittarius A* - the black hole in the center of the Milky Way.

What we actually see in the picture is radiation caused by the material falling in, heating up due to friction until it glows brightly. The black hole itself is black, and the black spot in the middle is its silhouette hiding part of the hot zone.

eventhorizontelescope.org/blog

Julian: There comes a point when you have to suck it up and stop whining and start living.
Dukat: Can't it wait?

Got a recommendation for the SCP Foundation. It's an expansive wiki / collaborative writing project with various sci-fi themes.

I'm now reading through the anti-memetic division stories and they're awesome.

The hub for this section is here:
scp-wiki.wikidot.com/antimemet

Never read Dracula before? Would you like to read it.... over RSS? Dracula is entirely made up of letters, telegrams, newspaper articles. Each has a date, between May 3rd and November 10th, Last year, and now this year, Dracula Daily has offered people the ability to read the classic novel "in real time". It just started, so if you add draculadaily.substack.com/feed to your newsreader, you can follow along this year. #rss

Wednesday May 9th, Tai-Danae Bradley and I are giving talks on entropy and category theory.

Her talk will dig into the consequences of an amazing fact: the function at the heart of entropy, namely

d(x) = -x ln x ,

obeys a version of the product rule!

(1/n)

יוצא כתב עת מתמטי חדש בעברית!
זה מוצג בתור כתב עת לנוער, אבל הוא מציג מתמטיקה ברמה גבוהה ועם הסברים ברורים, לי אישית הוא מאוד מעניין.

זה נקרא "מקור ראשוני" והוא נמצא פה:
israelmath.com/journal

The curb cut effect: for example, media descriptions right here on Mastodon help people who use screen readers, but they are also useful for explaining the joke for people who don’t get it, for translations of text, and for copy-pasting what would otherwise be just an image of text.

I found Richard Borcherds' recorded lectures through a friend a few days ago, and WOW they're amazing! Had a mental block on algebraic geometry for the longest while, and he helped me through it.

Highly recommended :)
youtube.com/channel/UCIyDqfi_c

Show older
Mathstodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!