Conseqüències indesitjables de la COVID 

3/3
- Prefereix venir, perquè els mirin.
(després d'uns segons) És que fan una comedi amb el coronavirus....
- Bon dia
- Dónau-li les gràcies al metge.
- Adeu

Abans d'això les persones afectades varen esperar 10 minuts i el metge no els atenia fent papers.

Fins a on hem arribat! Que les persones que no tenen una malaltia no puguin ser ateses a la sanitat (pública). On és el jurament hipocràtic! On és la professionalitat

Que la COVID-19 no sigui una excus

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mathstodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!