Conseqüències indesitjables de la COVID 

2/3
- Sí és pell atòpica [li toca sa pell]. Vostè no ha de venir?
- Jo he cridat per telèfon i m'han dit que podia venir
- Qui li ha dit?
- No sé, una dona
El metge fa la recepta i torna a dir
- Vostè no ha de venir
- I com li enseny la costrera?
- Amb una foto
- Sí, amb una foto (amb to irònic)
- Sí, ho feim. La gent envia fotos
- I com toca les coses amb una foto (recordant que ha tocat la pell atòpica de la nina)?
- Ho feim per vostès perquè no s'exposin

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mathstodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!