Conseqüències indesitjables de la COVID 

1/2 Una conversa real entre un pacient i un metge a un PAC:
- Bon dia
- Bon dia
- Venc perquè al meu fill li ha sortit una costra al nas que li creix dia a dia
- Sí, això és un [...] Li ha de donar una pomada
- Sa nina també li ha sortit una crostera a l'esquena. Supòs que li ha passat. Li ho pot mirar?
- Clar que sí
- A part d'això, li han tornat a sortir uns granets a la panxa. El Dr. Verd ens va dir que basta que li posassin vasselina

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mathstodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!