Instància al Consell de Mallorca sobre unes dades públiques 

Feis una instància com aquesta (adjunt foto) al Consell de Mallorca i espereu resposta.

A mi m'han dit que no tenen les dades per les quals fan aquest mapa de intensitat mitjana de vehicles:

web.conselldemallorca.cat/docu

Això és INCREÏBLE. Encara fa falta molta per obtenir les dades de les administracions públiques

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mathstodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!