La Conselleria d' de les Illes Balears [caib.es/govern/organigrama/are] realitza una proposta als centres d' preocupant: suprimir molts llocs de la plantilla orgànica.

Alguns centre s'han queixat via claustre però d'altres encara no ho han fet.

L'ADAIB (adaibalears.blogspot.com/), Associació de Directius d'Adults de les Illes Balears també s'ha queixat per escrit.

La Conselleria ha rectificat parcialment però la proporció és descorajadora

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mathstodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!