Potser algú li interessi (sobretot a ) la revisió de la taula dels 100 primers nombres per introduir l'ordre en els naturals, el significat dels dígits i la suma gràfica:

sineofthetimes.org/revisiting-

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mathstodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!