Si només tenguéssiu 12 classes per ensenyar matemàtiques, què ensenyaríeu? Què considerau que és el més important que les persones han de saber de les matemàtiques a secundària?

El febrer acab el curs (de 12 classes) i en començ un altre (de 12 classes més). Presenteixo que el que ara mateix enseny no és el més important a matemàtiques: pensar i raonar sobre fets (matemàtics o reals).

Com convenceríeu als vostres companys de depart. per fer aquest canvi?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mathstodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!