Follow

Des de dilluns 16/3/2020 fins dilluns 30/3/2020 no hi haurà classe a les IB per mor de Coronavirus [twitter.com/EDUN_IB/status/123]. A l'espera de les instruccions de la Conselleria d'educació i com gestionar els contactes amb els alumnes. Com afectarà això als majors de 25 anys i les proves d'accés a la UIB?

Sign in to participate in the conversation
Mathstodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!