Follow

Primera passa de les Jornades de docents d'adults "Enxarxant els centres d’adults des de la cooperació": enviada la carta a tot el professorat del centres d'adults de les Illes Balears per "captar" a talleristes que vulguin compartir les seves experiències d'aula, de centre o de grup de docents. Adjunt document. Confirmada la ponència de Diego Redondo [twitter.com/diegoredondo13]

Sign in to participate in the conversation
Mathstodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!